stanovy spolku

ČESKÝ INSTITUT MANAŽERŮ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

ČLÁNEK I. Název a sídlo

Název spolku: Český institut manažerů informační bezpečnosti, zs., dále jen „ČIMIB“

Sídlem spolku je Praha

ČLÁNEK II. Účel a činnosti spolku

 1. Základním účelem spolku je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve
  společnosti, sdružování zájemců o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti
  informačních a komunikačních technologií s důrazem na informační bezpečnost.
 2. Spolek provádí k dosažení svého účelu a cílů zejména následující hlavní činnosti:
  1. Sdružování osob podle čl. II odst.1,
  2. Rozvoj a využívání bezpečnostních technologií,
  3. Šíření vzdělanosti, kultury a poznání,
  4. Pořádání školení, diskuzí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy,
  5. Podpora využití bezpečnostních technologií handicapovanými a sociálně slabšími spoluobčany, včetně jejich další podpory,
  6. Poskytování poradenské a konzultační služby členům,
  7. Provozování vzdělávacího střediska,
  8. Propagace a rozvoj odborné praxe profese manažera informační bezpečnosti s cílem stát se vedoucí autoritou v otázkách rozvoje dané profese v České republice,
  9. Výchovně vzdělávací, normativní, metodická a konzultační činnost v oblasti managementu řízení bezpečnosti informací společností a organizací,
  10. Prohlubování a uznávání významu managementu systému řízení bezpečnosti informací ze strany společností a organizací,
  11. Vytváří standardy pro systém řízení bezpečnosti informací, asistuje při tvorbě a implementaci legislativního rámce pro rozvoj systému řízení bezpečnosti informací,
  12. Iniciuje a podporuje výzkumnou činnost v oblasti managementu systému řízení bezpečnosti,
  13. Spolupracuje s ostatními organizacemi působícími v oblasti managementu systému řízení bezpečnosti informací,
 3. Spolek provádí k dosažení svého účelu a cílů zejména následující vedlejší činnosti:
  1. Expertní publikační činnost,
  2. Výzkum a vývoj technických a programových prostředků, vhodných pro budování, správu a provoz bezpečnostních technologií,
  3. Pořádání školení, diskuzí, exkurzí, konferencí a seminářů pro veřejnost,
  4. Financování neziskových projektů jiných fyzických nebo právnických osob, pokud tyto osoby přispívají k dosažení cílů spolku, nebo jsou součástí jiného takového projekt,
  5. Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování spolku a jeho
   projektů,
  6. Nabývání a držení účasti představované podílem v dceřiných a jiných obchodních společnostech a dalších právnických osobách, které naplňují některou z podmínek:
   1. Které vytvářejí a zajišťují provoz bezpečnostních technologií pro testování vyvíjených prostředků,
   2. Vykonávají bezpečností činnosti na území České republiky a to zejména, poskytující bezpečností služby, případně služby obdobné,
   3. Jejichž předmětem činnosti nebo podnikání souvisí s účelem a činnostmi spolku,
   4. Jejichž účelem je správa majetku spolku nebo hospodárné využití spolkového majetku,
  7. Výkon působnosti nejvyšších orgánů, resp. Výkon práv a povinností spojených s účastí
   společností uvedených v čl. II odst. 3 písm. f),
  8. Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle se spolkem.

Čl. III. Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit na naplňování cílů spolku.
 2. Členství ve spolku je zcela dobrovolné.
 3. Členství vzniká splněním všech následujících podmínek:
  1. vyplněním žádosti o získání členství ve spolku,
  2. zapsáním do seznamu členů,
  3. schválením radou, nebo radou pověřeným členem,
  4. připsáním prvního členského příspěvku na účet spolku, případně rozhodnutím rady o prominutí členského příspěvku.
 4. Členství ve spolku končí:
  1. vystoupením člena ze spolku,
  2. rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena (pro některý z níže uvedených důvodů), jestliže:
   1. závažně porušuje povinnosti člena spolku nebo,
   2. poškozuje dobré jméno spolku nebo,
   3. spolková činnost neslouží prokazatelně k uspokojování jeho potřeb a prokazatelně se nezajímá o činnost spolku a nevyužívá výstupy spolku vyplývající z jeho činnosti
    popsané v čl. II stanov,
  3. rozhodnutím rady o vyloučení člena (pro některý z níže uvedených důvodů):
   1. na základě neplacení členských příspěvků déle než 3 měsíce i přestože byl na tuto
    skutečnost upozorněn,
   2. pokud člen nesplní svoji povinnost dle v čl. III odst.6. písm. e) stanov i přestože byl na tuto skutečnost upozorněn,
   3. v prvních 30 dnech od vzniku členství, jestliže jsou k tomu závažné důvody,
   4. na návrh rady, kdy člen jedná tak, že poškozuje dobré jméno spolku nebo jedná proti dobrým mravům nebo jeho jednání směřuje k narušení naplňování činnosti spolku dle čl. II,
  4. úmrtím člena,
  5. zánikem člena-právnické osoby,
  6. zánikem spolku.
 5. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy,
  2. volit a být volen do orgánů spolku,
  3. nechat se při jednání valné hromady zastupovat jiným členem,
  4. podílet se na činnosti spolku a využívat za podmínek stanovených orgány spolku výstupy spolku vyplývající z jeho činnosti popsané v čl. II.
 6. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy spolku, jakož i jeho všechny vnitřní předpisy,
  2. odvádět členské příspěvky ve stanovených lhůtách a výších,
  3. oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů spolku,
  4. člen-právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude jednat jejím jménem,
  5. sledovat pravidelně webové stránky spolku: www.cimib.cz .
 7. Ukončením členství končí i činnost v orgánech spolku.

Čl. IV. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. valná hromada,
  2. rada
  3. prezident spolku,
  4. kontrolní komise spolku (je-li zvolena).
 2. Do orgánu spolku mohou být voleni pouze zletilí členové spolku, kteří mají řádně uhrazené členské příspěvky.
 3. Ukončení funkce v orgánu spolku nastává:
  1. uplynutím volebního období,
  2. dnem ukončení členství ve spolku,
  3. odvoláním z funkce,
  4. odstoupením z funkce k datu uvedenému v oznámení o odstoupení z funkce.
 4. Jednání orgánu spolku může probíhat v elektronické formě, pokud je zajištěn rovný přístup všem jeho členům vyjádřit svůj názor a seznámit se s názorem ostatních.
 5. Hlasování při jednání orgánu spolku probíhá většinou hlasů přítomných členů orgánu spolku, pokud stanovy spolku výslovně nestanoví jiný poměr. V případě rovnosti hlasů se bod považuje za neschválený.
 6. V nepřítomnosti může být člen na zasedání orgánů spolku zastoupen zástupcem na základě písemné plné moci, pokud stanovy neurčí jinak.
 7. Při volbě členů orgánu spolku jsou zvoleni v pořadí obdržených kladných hlasů ti navržení, kteří získali alespoň prostou většinu hlasů přítomných, a to nejvýše však do počtu členů stanovených pro daný orgán stanovami. Je-li volba nejednoznačná v důsledku rovnosti počtu kladných hlasů, rozhodne volící orgán, který z navržených byl zvolen.

Čl. V. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku. Valná hromada
  není členskou schůzí ve smyslu § 248 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  v platném znění.
 2. Valnou hromadu svolává rada spolku:
  1. kdykoliv, nejméně však jednou ročně,
  2. do jednoho měsíce, pokud o to požádá kontrolní komise nebo alespoň desetina všech členů spolku, s termínem konání do tří měsíců od doručení žádosti.
 3. Pokud rada spolku nesvolá valnou hromadu na základě žádosti dle Čl.V odst.2) písm. b) stanov, pak valnou hromadu na základě této žádosti svolává kontrolní komise.
 4. Pro svolání valné hromady platí tyto podmínky:
  1. zveřejnění pozvánky a programu valné hromady na webových stránkách spolku: www.cimib.cz,
  2. rozeslání pozvánky a programu valné hromady členům elektronickou nebo pozemní poštou,
  3. pozvánka musí být zveřejněna a rozeslána nejméně 30 dní předem,
 5. Do působnosti valné hromady náleží:
  1. volba členů do orgánů spolku a jejich odvolávání,
  2. schvalování zprávy rady spolku a kontrolní komise o hospodaření za předchozí kalendářní rok,
  3. schvalování plánu hospodaření na následující rok, předložený radou spolku,
  4. rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku,
  5. schvalování výše členských příspěvků na základě návrhu rady,
  6. rozhodování o zásadních změnách ve spolku, o kterých rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou přítomných členů. Do těchto změn patří zejména:
   1. změna stanov,
   2. dobrovolné rozpuštění spolku.
 6. Pravidla pro jednání valné hromady:
  1. valná hromada je vždy usnášení schopná, pokud je přítomna méně než polovina všech členů spolku, nesmí valná hromada měnit předem zveřejněný program svého jednání,
  2. valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas řídícího zasedání,
  3. usnesení valné hromady jsou závazná pro všechny členy spolku,
  4. jednání valné hromady jsou neveřejná, nečlenové se mohou zúčastnit valné hromady pouze na pozvání valné hromady, rady spolku nebo kontrolní komise.
 7. Jednání valné hromady:
  1. řídí prezident spolku, nebo člen pověřený radou spolku, nebo valnou hromadou,
  2. posledním bodem jednání je vždy schválení zápisu valnou hromadou.

Čl. VI. Rada

 1. Rada je nejvyšším výkonným orgánem spolku.
 2. Rada je tvořena nejméně třemi a nejvíce sedmi členy:
  1. členové rady jsou voleni valnou hromadou,
  2. člen rady nesmí být členem kontrolní komise,
  3. člen rady nemůže být ve výkonu svých pravomocí zastupován,
  4. pokud se počet členů rady sníží pod tři, jsou členi rady povinni svolat neprodleně valnou hromadu,
  5. v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta spolku.
 3. Radě spolku přísluší:
  1. volit a odvolávat ze svých řad prezidenta spolku. V případě uvolnění pozice prezidenta spolku, proběhne volba nového prezidenta spolku na nejbližším zasedání rady spolku,
  2. volit a odvolávat ze svých řad viceprezidenta spolku. V případě uvolnění pozice viceprezidenta spolku, proběhne volba nového viceprezidenta spolku na nejbližším zasedání rady spolku,
  3. přijímat vnitřní předpisy spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady nebo svěřených valnou hromadou výlučně do pravomoci jiného orgánu spolku,
  4. rozhodovat o vyloučení členů dle Čl. III. odst.4 písm. c.,
  5. rada může rozhodnout o individuální změně členského příspěvku, případně ho zcela prominout za libovolné období-například za zásluhy při naplňování cílů spolku, zejména pak za trvalou a nezištnou práci nebo podporu spolku,
  6. hospodařit s majetkem spolku,
  7. svolávat valnou hromadu,
  8. podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření,
  9. udělovat prezidentovi spolku pokyny za účelem výkonu činnosti spolku související s majetkovou účastí spolku ve společnostech s účastí spolku,
  10. provádět další činnosti určené radě spolku těmito stanovami, nebo vnitřními předpisy,
  11. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům spolku,
  12. rozhodovat o změně sídla spolku v rámci Prahy.
 4. Jednání rady spolku svolává prezident spolku zpravidla jednou za 2 měsíce, nejméně však jedenkrát ročně.
 5. Pokud prezident spolku nesvolá jednání rady spolku po dobu jednoho roku dle Čl.VI odst.4) stanov, pak právo svolat jednání předsednictva spolku přechází na kteréhokoliv člena předsednictva spolku.

Čl. VII. Prezident spolku

 1. Prezident spolku je statutárním zástupcem spolku. Jedná jménem spolku, zastupuje spolek na
  valných hromadách a činí rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ve
  společnostech s účastí spolku, přičemž respektuje rozhodnutí předsednictva spolku a valné
  hromady.
 2. Prezident spolku pozbývá své funkce současně s ukončením členství v radě spolku.
 3. Prezident je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady spolku veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě.
 4. Písemně pověřuje prováděním úkonů, které se vztahují k činnosti spolku, jiného člena spolku, a to nejdéle na dobu dvou let.
 5. V odůvodněných případech, které nesnesou odkladu, může prezident spolku ve vykonání úkonu dle Čl. VII odst.1) zastoupit viceprezident, na základě pověření předsednictva rady spolku.


Čl. VIII. Kontrolní komise

 1. Jako orgán vnitřní kontroly spolku může být valnou hromadou zvolena kontrolní komise, která
  má nejméně tři a nejvýše sedm členů.
 2. Člen kontrolní komise nemůže být ve výkonu svých pravomocí zastupován ani být členem
  předsednictva spolku nebo prezidentem spolku.
 3. Kontrolní komise volí ze svých řad předsedu, který ji zastupuje při jednáních a výkonech jejích práv.
 4. Jednání kontrolní komise svolává její předseda zpravidla jednou za tři měsíce, nejméně však jednou za šest měsíců. Nesvolá-li předseda kontrolní komise jednání po dobu delší šesti měsíců, nebo je-li pozice předsedy kontrolní komise neobsazena, právo svolat jednání kontrolní komise kterýkoliv její člen.
 5. Do působnosti kontrolní komise patří zejména:
  1. kontrola činnosti a plnění povinností předsednictva spolku a prezidenta spolku,
  2. kontrola hospodaření s majetkem spolku,
  3. s kontrolou související právo nahlížet do archivu písemností spolku,
  4. právo účastnit se jednání předsednictva spolku,
  5. povinnost vyjádřit se k návrhu účetní závěrky,
  6. povinnost vypracovat vždy do konání příslušné valné hromady výroční zprávu o kontrole hospodaření spolku za předchozí kalendářní rok,
  7. pozastavení rozhodnutí předsednictva spolku v závažných případech, které zásadně ohrožují účel a činnosti spolku a nesnesou odklad do rozhodnutí valné hromady v této věci, a to písemnou formou k rukám prezidenta spolku s podpisy nejméně tří pětin všech členů kontrolní komise.

Čl. IX. Zásady hospodaření

 1. Majetek spolku je používán k naplňování účelu spolku.
 2. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá předsednictvo spolku ke schválení valné hromadě.

Čl. X. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Schválením stanov valnou hromadou se dosavadní stanovy ruší.
 2. Stanovy nabývají účinnosti následující den po schválení valnou hromadou.

Znění těchto Stanov bylo schváleno valnou hromadou spolku dne 23.6.2022